Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning 2016

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter opp under fondets formål om høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av investeringsstrategien.

7. mars 2017

Bærebjelker

Standardsetting

Vi har som mål å bidra til standarder som tjener fondets langsiktige interesser. Våre prinsipper, forventninger og posisjoner bygger på internasjonalt anerkjente standarder. Vi deltar i offentlige høringer og løfter frem spørsmål knyttet til selskapsstyring og bærekraft gjennom utvalgte initiativer for å bidra til bedre rapportering, standarder og praksisutvikling. Forskning bidrar til økt forståelse om forhold som kan ha innvirkning på fremtidig investeringsrisiko og avkastning. Vi støtter forskning som kan bidra til utviklingen av markedsstandarder og -praksis, datagrunnlag eller våre egne prioriteringer innen ansvarlig forvaltning.

Eierskap

Vi er en aktiv eier og utøver vår stemmerett for å sikre fondets interesser. Det inkluderer stemmegivning for å fremme bærekraftig utvikling og god selskapsstyring. Vi sikter mot å stemme på alle generalforsamlinger. Informasjon fra våre porteføljeforvaltere er integrert i våre stemmebeslutninger. Som en stor og langsiktig investor går vi i direkte dialog med selskapenes styre og ledelse. Vårt eierskapsarbeid er basert på våre prinsipper, forventninger og posisjoner. Vi legger vekt på utvalgte temaer som selskapsstyring og bærekraft, og følger opp nye spørsmål etter hvert som de dukker opp. Gjennom våre miljøinvesteringer investerer vi i tillegg særskilt i miljøvennlig teknologi.

Risikohåndtering

Vi overvåker og analyserer risiko ved miljø- og samfunnsmessige forhold og selskapsstyring. Dette arbeidet omfatter mange problemstillinger som også er dekket av aktiviteter innen standardsetting og eierskap. Vår tilnærming er å foreta løpende overordnede vurderinger av temaer eller sektorer, før vi ser nærmere på enkeltforhold. For å støtte opp om dette arbeidet vektlegger vi utvikling av data av høy kvalitet og selskapsrapportering. Vi fortsetter arbeidet med å forbedre våre databaser for ikke-finansielle data. Risikovurderinger kan føre til justeringer av porteføljen og nedsalg. Vår integrerte risikomodell danner grunnlaget for våre nedsalgsbeslutninger.