Årsrapport 2005

Forvaltning av Statens pensjonsfond - utland 2005

1. mars 2006

Et mer aktivt eierskap

Verdien av Statens pensjonsfond – Utland steg med 383 milliarder kroner i 2005. Dette er den største årlige tilveksten siden fondet ble tilført de første midlene i 1996. Ved utgangen av 2005 var fondets markedsverdi 1 399 milliarder kroner.

Pensjonsfondet fikk i fjor tilført 220 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Avkastningen var 162 milliarder kroner. Av dette skyldtes 36 milliarder at kronekursen svekket seg, noe som ikke har betydning for Pensjonsfondets internasjonale kjøpekraft.

Aksjekursene viste sterk vekst for tredje året på rad. Avkastningen var 22,5 prosent. Siden bunnåret 2002 har samlet avkastning på fondets aksjeplasseringer vært 70 prosent. For obligasjoner var avkastningen i fjor 3,8 prosent. Samlet for Pensjonsfondet var avkastningen 11,1 prosent målt i internasjonal valuta. Det er det tredje beste årsresultatet hittil.

Siden 1997 er Pensjonsfondets gjennomsnittlige årlige netto realavkastning 4,5 prosent. Nominell samlet avkastning i denne perioden er 309 milliarder kroner.

Det meste av forventet avkastning og risiko i Pensjonsfondet er bestemt av den strategien som Finansdepartementet har fastlagt - og som er definert i form av en referanseportefølje. Norges Banks forvaltning måles mot denne referanseporteføljen. I 2005 oppnådde banken en meravkastning på 1,10 prosentpoeng, tilsvarende 12 milliarder kroner. Dette er et svært godt resultat sett i forhold til den risikoen som banken har anvendt i den aktive forvaltningen. Nær alle viktige grupper av ekstern og intern forvaltning viste meget gode resultater.

Norges Bank har oppnådd meravkastning i forvaltningen hvert år, og bidraget er i gjennomsnitt på 0,52 prosentpoeng. Dette tilsvarer 26 milliarder kroner brutto og 24 milliarder kroner når det justeres for merkostnadene ved å drive aktiv forvaltning. Likevel har ikke den aktive forvaltningen i Norges Bank økt den samlede risikoen for Pensjonsfondet. Det skyldes at den aktive forvaltningen er spredd på mange ulike typer aktiviteter som ikke samvarierer med avkastningen på referanseporteføljen.

Finansdepartementet fastsatte nye etiske retningslinjer for Pensjonsfondet ved utgangen av 2004. Ett av virkemidlene er aktiv utøvelse av eierskap. Norges Bank har i 2005 trappet denne virksomheten opp betydelig. Fra og med 2005 er all stemmegivning i de eksternt forvaltede porteføljene flyttet til Norges Bank, og banken stemte på mer enn 20 000 saker på over 2 700 generalforsamlinger. Det er etablert en egen gruppe innen aksjeforvaltningen for å følge opp eierskapet i bedriftene. Gruppen har bred kompetanse innen etikk, finans og bedriftsledelse.

Hovedmålet for Norges Banks utøvelse av eierskap er å sikre fondets finansielle interesser. For en langsiktig investor er det ofte sammenfall mellom finansielle og etiske hensyn. I denne årsrapporten belyses dette samspillet nærmere. Det gjøres også rede for hvordan banken vil utvikle eierskapsutøvelsen videre.

Rapporten gir også en utførlig gjennomgang av resultatene i forvaltningen og av hvordan forvaltningen er organisert og drevet.

Svein Gjedrem
Sentralbanksjef
Knut N. Kjær
Direktør Norges Bank Kapitalforvaltning

Webcast fra pressekonferansen