2. kv. 2004 Kvartalsrapport

I andre kvartal 2004 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond –0,15 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for første halvår 2004 var avkastningen 2,77 prosent.

2. februar 2004

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøfondet) var i andre kvartal 1,87 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i alle de tre hovedmarkedene steg gjennom kvartalet. Renteporteføljen hadde en avkastning på -1,59 prosent målt i valutakurven. Obligasjonsrentene i alle hovedmarkedene steg i annet kvartal.

I andre kvartal 2004 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,08 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår 2004 var meravkastningen på 0,32 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i andre kvartal 2004 en avkastning på 1,45 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Samlet for første halvår 2004 var avkastningen på 5,65 prosent. Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 29,6 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Petroleumsfondets markedsverdi var 942,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som er en økning på 27,0 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 97,1 milliarder siden årsskiftet.

Økningen i markedsverdi i andre kvartal skyldes tilførsel av nye midler. Den negative avkastningen i markedene, og en sterkere kronekurs i forhold til de valutaer fondet er investert i, bidro til en reduksjon i fondets verdi med henholdsvis 1,0 og 0,8 milliarder kroner. Endring i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen