1. kv. 2004 Kvartalsrapport

Statens petroleumsfond hadde i første kvartal en periodeavkastning på 2,93 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje.

11. januar 2004

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøfondet) var i første kvartal 3,83 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i alle de tre hovedmarkedene, og særlig i Japan, steg gjennom kvartalet. Renteporteføljen hadde også en positiv avkastning i kvartalet, på 2,24 prosent målt i valutakurven.

I første kvartal 2004 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,24 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Både aksje- og renteforvaltningen bidro med meravkastning.

Miljøfondet hadde i første kvartal 2004 en avkastning på 4,14 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Markedsverdien på fondets samlede verdipapirportefølje var 915,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som er en økning på 70,0 milliarder siden årsskiftet. Økningen i markedsverdien skyldes både positiv avkastning, tilførsel av nye midler og en svakere kronekurs i forhold til de valutaer fondet er investert i. Tilførselen av nye midler var på 22,1 milliarder kroner, mens avkastningen på investerte midler målt i internasjonal valuta utgjorde 26,1 milliarder. Svekkelse av kronekursen mot investeringsvalutaene bidro med 21,8 milliarder kroner til verdiøkningen. Endring i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen