Til hovedinnhold

Rapporteringsplikt ved eierendringer - sett fra et forvalterperspektiv

28. august 2020

Rapporteringsplikt ved eierendringer i børsnoterte foretak er helt sentralt for å sikre transparente og velfungerende markeder. Transparens i verdipapirmarkedet er viktig både for investorer, utstedere og regulatoriske myndigheter. Det finnes ulike regler og prosedyrer for rapportering av eierendringer. Felles for reglene er at de har til hensikt å offentliggjøre informasjon om store aksjonærers eierandeler og deres oppførsel i markedet.

Selv om rapporteringsplikten både er viktig fra et samfunnsperspektiv og innebærer flere fordeler for de involverte parter, medfører den også en rekke praktiske utfordringer. I denne publikasjonen redegjør vi for de regulatoriske og praktiske sidene ved utforming og offentliggjøring av rapporteringsmeldinger, basert på NBIMs erfaring som investor i over 70 jurisdiksjoner. Vi diskuterer ulike regler og fremgangsmåter for rapportering, og utfordringer rapporteringsprosessen innebærer. Vi går også inn på tilgrensende problemstillinger, slik som rapportering i forbindelse med verdipapirutlån og sikkerhetsstillelse, samt samspillet med regulatoriske myndigheter. Fra en forvalters ståsted diskuterer vi hva vi anser som beste praksis for velfungerende rapporteringsregler- og prosesser.

Forvalterperspektivet finnes kun på engelsk.

Last ned i pdf