Til hovedinnhold

Aksjonærforslag om bærekraft

17. juni 2020

Ved å stemme på aksjonærforslag sikrer vi at våre eierinteresser ivaretas når grunnleggende beslutninger skal fattes, og vi ansvarliggjør styret og ledelsen i selskapene der vi er investert. I flere markeder ser vi et økende antall aksjonærforslag som fokuserer på miljømessige og sosiale aspekter ved selskapenes aktiviteter.

Mange av disse forslagene er velbegrunnede initiativer som har som mål å bedre selskapets bærekraftsarbeid og bidra til finansielle resultater. Samtidig er det noen aksjonærforslag som fokuserer på mindre relevante tema eller prøver å detaljregulere selskapenes styrer. Gitt denne variasjonen i forslag finnes det ingen standardisert fremgangsmåte som vi kan anvende systematisk for å fatte beslutninger på tvers av alle aksjonærforslag om bærekraft.

Vi har analysert utviklingen i aksjonærforslag som omhandler miljømessige og sosiale forhold, og vurdert hvor virkningsfulle forslagene er med tanke på å fremme verdiskapning og ansvarlig forretningspraksis hos selskapene. Vi setter søkelys på hvordan forvaltere kan få på plass gode prosesser for å stemme på aksjonærforslag om bærekraft i tråd med sine forventninger til avkastning og risiko. Vi anbefaler å vurdere forslagene med utgangspunkt i materialitet, grad av detaljstyring og en nøye overveielse av selskapets kontekst.

Last ned i pdf (engelsk)