Til hovedinnhold

Tiltak for flere børsnoteringer

22. juni 2016

Børsnotering har en rekke fordeler for selskaper, i tillegg til å dekke behovet for kapitalutvidelse og risikospredning. Eksempler på fordeler er økt likviditet, åpenhet og synlighet. Vekst i antallet børsnoterte selskaper fremmer dessuten økonomisk utvikling og sunn konkurranse, og skaper  jobber. Nedgangen i antallet børsnoteringer i utviklede markeder er derfor bekymringsfull for investorer, børser og regulerende myndigheter. Det er foreslått ulike forklaringer på denne nedgangen, som for eksempel utilsiktede konsekvenser av reguleringer, mindre behov for kapital, vekst i alternative kilder til finansiering og endringer i markedsstrukturen.

I dette notatet drøfter vi temaet sett fra en forvalters perspektiv. Vi presenterer et rammeverk som forsøker å forklare temaet, og foreslår tiltak som ulike aktører kan gjennomføre for å fremme børsnoteringer. En må finne en ny balanse i økosystemet for børsnoteringer for å adressere interessekonflikter mellom grunnleggere, tidlige investorer, investeringsbanker som skaffer til veie kapital og fremtidige aksjonærer. Vi foreslår også noen praktiske tiltak for andre aktører, slik som meglere, børser og indeksleverandører.

Last ned artikkelen (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)