Lov om Statens pensjonsfond

§ 1. Statens pensjonsfond skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

§ 2. Statens pensjonsfond forvaltes av Finansdepartementet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Statens pensjonsfond utland plasseres som innskudd på konto i Norges Bank. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7.

Statens pensjonsfond Norge plasseres som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7.

Endret ved lov 18 des 2009 nr. 135.

§ 3. Inntekter i Statens pensjonsfond utland er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten og avkastningen fra fondets plasseringer.

Netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten utgjør bruttoinntektene i tredje ledd fratrukket utgiftene i fjerde ledd.

Følgende bruttoinntekter inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten:

 1. de samlede skatte- og avgiftsinntekter som innkreves ifølge lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. og lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
 2. avgifter som innkreves etter lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
 3. avgiftsinntekter ved utslipp av NOx i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
 4. driftsinntekter og andre inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 5. statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler i enkelte utvinningstillatelser
 6. utbytte fra Statoil ASA
 7. statens inntekter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
 8. inntekter fra salg av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Følgende utgifter skal trekkes fra bruttoinntektene i tredje ledd:

 1. direkte investeringer i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 2. driftsutgifter og andre direkte utgifter i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 3. statens utgifter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
 4. kjøp av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør summen av brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Statoil ASA, fratrukket statlig kjøp av aksjer i Statoil ASA definert som markedsprisen staten betaler for aksjene og fratrukket statlig kapitalinnskudd i Statoil ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten, samt finanstransaksjoner knyttet til selskaper i petroleumsvirksomheten hvor staten har eierinteresser.

Endret ved lover 15 des 2006 nr. 86 (ikr. 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 120 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1617), 9 mai 2008 nr. 27, 18 des 2009 nr. 135, 17 des 2010 nr. 82 (ikr. 31 des 2010).

§ 4. Inntekter i Statens pensjonsfond Norge er avkastningen av de forvaltede midlene.

Endret ved lov 18 des 2009 nr. 135.

§ 5. Midlene i Statens pensjonsfond kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget.

§ 6. Statens pensjonsfond kan ikke selv ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes.

§ 7. Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til gjennomføring av loven.

Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 44 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 937).

§ 8. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan gi overgangsregler.

Endret ved lov 18 des 2009 nr. 135.
Fra 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1610.

§ 9. Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

 

1 Lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond oppheves.

Sist oppdatert: 02.01.2014

Relaterte sider