Til hovedinnhold

Gjesteforelesninger om ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning i Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management forvalter Statens Pensjonsfond Utland på vegne av det norske folk. Det er en klar forventning om at vi skal være en ansvarlig investor, men hva betyr dette? Hvordan påvirkes fondet av forhold som klimaendringer og mangfold? Er det bedre å forsøke å påvirke selskaper til å redusere risiko og skape verdier, eller unngå å investere i bestemte selskaper? Denne forelesningen gir en innføring i hvordan vi arbeider med ansvarlig forvaltning ved å fastsette standarder, utøve eierskap og investere bærekraftig. Studentene vil reflektere over fremvoksende trender innenfor ansvarlig forvaltning i konteksten av en stor, diversifisert, global finansiell investor i børsnoterte selskaper. Klimaendringer brukes som et gjennomgående eksempel for å vise hvordan vi arbeider for å påvirke markedsutfall og enkeltselskaper, og hvordan vi tilpasser vår portefølje. Forelesningen passer for bachelorstudenter i tredje studieår og for masterstudenter.

Vurdering av et selskaps bærekraft

Som en del av vår ansvarlige forvaltning har Norges Bank Investment Management offentliggjort forventninger til selskaper innenfor en rekke sosiale og miljørelaterte temaer, som for eksempel klimaendringer og menneskerettigheter. For å kunne ha et kunnskapsgrunnlag og prioritere vår dialog med selskapene, er det viktig å forstå i hvilken grad selskaper oppfyller disse forventningene. Hvert år gjennomfører vi derfor mer enn 4 000 detaljerte vurderinger av selskapers offentlige rapportering av forhold knyttet til bærekraft. Denne forelesningen ser på hvilke spørsmål vi stiller, hvordan informasjonen blir samlet inn og sammenstilt (inkludert bruk av maskinlæringsteknikker), hvordan dataene kan brukes til å følge opp resultatene av våre dialoger, og hvordan selskapene har endret sin tilnærming til rapportering av bærekraft over tid. Studentene vil få konkrete eksempler på hvordan bærekraften av et børsnotert selskap kan vurderes. Forelesningen passer for bachelorstudenter i tredje studieår og for masterstudenter.

Å eie en liten andel av et selskap i et aksjonærdemokrati

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper. Hvert år deltar vi i rundt 12 000 generalforsamlinger, der vi stemmer på hvem som skal sitte i styret og om godkjenning av større endringer i selskapene. Å beslutte hvordan man skal stemme over mer enn 120 000 enkeltforslag krever en prinsippbasert tilnærming, og vi har derfor utviklet detaljerte standpunkter og retningslinjer over tid. Vår stemmegiving understøttes også av store datasett og teknologiske løsninger som lar oss avgi stemme automatisk på generalforsamlinger verden over. Denne forelesningen presenterer noen vanlige dilemmaer vi står overfor når vi skal avgi stemme, og studentene vil selv få teste ut hvordan det fungerer. I tillegg til godkjenning av styremedlemmer, godtgjørelse til toppledere og kapitalemisjoner, dekker vi også stemmegivning over aksjonærforslag knyttet til bærekraft. Studentene vil få innsikt i prinsipper for selskapsstyring og om hvordan en minoritetsinvestor kan bruke sin stemmerett til å ivareta sine langsiktige interesser. Forelesningen passer for masterstudenter med en grunnleggende forståelse av investeringer og selskapsfinans.

Sist oppdatert: 02.11.2021

Relaterte sider