Miljøvennlig eiendomsforvaltning

Vi legger vekt på å forvalte eiendommene vi eier på en ansvarlig og miljøvennlig måte og mener dette støtter opp om målet om høyest mulig avkastning over tid. I utgangspunktet og der det er hensiktsmessig, vil vi basere vår praksis om ansvarlige investeringer i unotert eiendom på internasjonalt anerkjente standarder.

Formål

Omfanget av dette dokumentet er begrenset til miljøspørsmål innenfor det videre spekteret av ansvarlige investeringer i unotert eiendom. Formålet er å uttrykke hva vi anser som ansvarlige og kommersielt holdbare prinsipper for eiendomsinvesteringer når det gjelder miljøvennlig forvaltning. Vi tror at å gjennomføre disse prinsippene vil bidra til økt etterspørsel etter våre bygg, lavere driftskostnader, mer produktive arbeidslokaler og mindre risiko knyttet til regulatoriske krav. Prinsippene danner et utgangspunkt for samarbeid med våre samarbeidspartnere og eiendomsforvaltere, for å sikre at eiendommene våre forvaltes på en ansvarlig og miljøvennlig måte.

Aktualitet

Miljøvennlig forvaltning blir stadig mer aktuelt på eiendomsmarkedene. Det er økende etterspørsel etter mer miljøvennlige og mer effektive bygg av høyere kvalitet i de markedene vi investerer i. Utfordringene knyttet til klimaendringene – både de fysiske konsekvensene og de regulatoriske og tekniske følgene av disse – medfører risiko og muligheter for eiendomsinvestorer. Vi vil ta hensyn til dette gjennom tett samarbeid med våre samarbeidspartnere, og ved å sørge for at forvaltningen av våre heleide bygg holder en høy standard.

Veiledning for miljøvennlig forvaltning

Det er viktig for Norges Bank Investment Management å være en ansvarlig partner og eier av eiendom. Vi forventer at våre samarbeidspartnere og eiendomsforvaltere er åpne, lydhøre og proaktive i implementeringen av disse prinsippene i samarbeid med oss.

A. Gjennomføre planer om miljøvennlig forvaltning

  • Alle årlige forretningsplaner bør inneholde målbare tiltak for miljøvennlig forvaltning som inkluderer forventet tidsramme og forventede investeringskostnader og effekter.
  • Alle planer om rehabilitering som påvirker energi, vann eller avfall bør omfatte tiltak som fører til økt energi- og vanneffektivitet og bedre avfallshåndtering.
  • Alle nybygg og større renoveringsprosjekter bør ha tiltak for miljøvennlig forvaltning som tar høyde for fremtidige krav til miljøvennlige bygg, teknologi og etterspørsel i markedet.

B. Oppnå miljøsertifiseringer og energiklassifiseringer

  • For miljøsertifiserte bygg bør sertifiseringen minst holdes på tilsvarende nivå som den opprinnelige sertifiseringen. For energiklassifiserte bygg bør klassifikasjonen minst holdes på tilsvarende nivå.
  • For ikke-miljøsertifiserte eiendommer innen kontor og handel bør det foreligge en plan om å bli miljøsertifisert. For bygg uten energiklassifisering bør det foreligge en plan om å bli energiklassifisert.
  • For nybygg og større renoveringsprosjekter bør miljøsertifisering og energiklassifisering oppnås på et nivå som anses for å være høyt i det lokale markedet.

C. Forbedre resultatene innen miljøvennlig forvaltning

  • Oppgi informasjon om forvaltningen av eiendommene våre til Global Real Estate Sustainability Benchmark årlig som en referanse for investeringene og som et mål på om resultatene er blitt forbedret.
  • Informasjon fra individuelle bygg om energi- og vannforbruk og avfallshåndtering bør innhentes hvert kvartal for å følge med på hvordan det aktuelle byggets ressurseffektivitet utvikler seg.
  • Vi vil være i dialog med våre eiendomspartnere og eiendomsforvaltere og diskutere større planer og tiltak innen miljøvennlig forvaltning som påvirker våre investeringer.

Last ned dokumentet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

Sist oppdatert: 26.10.2016