Stipendordning for doktorgradsstudenter

NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter er etablert for å motivere studenter til å satse på doktorgradsstudier i finansiell økonomi ved topprangerte læresteder i utlandet.

Stipendet er på 225 000 kroner per studieår og tildeles på årsbasis. Stipendet kan fornyes tilsvarende doktorprogrammets lengde, men har en øvre begrensning på fem studieår.

Mottakere av NFIs doktorgradsstipend er ikke forpliktet til å jobbe i Norge eller for vår institusjon etter avsluttede doktorgradsstudier.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må oppfylle følgende minstekriterier:

 1. Søkeren må være norsk statsborger eller statsborger i en annen EØS-stat. Søkere som er statsborgere i en annen EØS-stat enn Norge må ha vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før datoen for søketidspunktet, og

  a) ha et fast ansettelsesforhold i Norge; eller

  b) ha fast bopel i Norge; eller

  c) være gift/samboer, eller barn av, person som nevnt i a) eller b).

 2. Søker har fått bekreftet opptak ved doktorgradsprogrammet i finansiell økonomi ved en av utdanningsinstitusjonene angitt under eller et annet tilsvarende rangert doktorgradsprogram som anbefales og godkjennes av NFI etter råd fra NFIs vitenskapelige råd.  

 3. Søker får dekket skolepenger av studiestedet, eller studiestedet tilbyr en tilsvarende ordning for dekning av skolepenger.

I tillegg til å oppfylle disse kriteriene, kan en søknad bli underlagt en skjønnsmessig vurdering. En slik vurdering vil være basert på ekspertvurderinger og anbefalinger fra NFIs vitenskapelige råd.

Vurdering og valg av utdanningsinstitusjoner

NFIs vurdering og valg av akademiske institusjoner og doktorgradsprogrammenes kvalitet vil være basert på anbefalingene fra NFIs vitenskapelige råd. Rådet vil evaluere om både doktorgradsprogrammet og den aktuelle utdanningsinstitusjonen holder den påkrevde akademiske standarden, og om en betydelig andel av institusjonens uteksaminerte doktorgradskandidater er blitt ansatt ved topprangerte forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen finansiell økonomi.

I samsvar med anbefalingene fra det vitenskapelige råd, har NFI identifisert utdanningsinstitusjoner som normalt oppfyller kvalifikasjonskravene for stipendet. Studenter som har blitt tatt opp på andre doktorgradsprogrammer enn oppgitt under, er velkommen til å sende en søknad om stipendet.

Utdanningsinstitusjoner

Følgende institusjoner, som alle tilbyr topprangerte doktorgradsprogrammer i finansiell økonomi, er eksempler på utdanningsinstitusjoner som oppfyller kvalifikasjonskravene nevnt over:

 • University of Pennsylvania (Wharton)
 • University of Chicago (Booth)
 • New York University (Stern) 
 • Columbia University (Columbia Business School)
 • Stanford University (Stanford Graduate Business School)
 • Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
 • Harvard University (Harvard Business School)
 • Northwestern University (Kellogg) 
 • University of California–Berkeley (Haas) 
 • University of California–Los Angeles (Anderson) 
 • London Business School
 • London School of Economics
 • Swiss Finance Institute PhD programme
 • Hong Kong University of Science and Technology
 • Duke University (Fuqua)
 • Yale University (Yale School of Management)

NFIs beslutning om andre utdanningsinstitusjoner og doktorgradsprogrammer er av den samme høye kvaliteten som ovennevnte institusjoner, vil være basert på vurdering og anbefaling fra NFIs vitenskapelige råd. 

Vurdering av søknader og fornyelser

Søknader og fornyelser vil bli evaluert av NFIs administrasjon.

Søkere som har fått bekreftet opptak til doktorgradsprogram på individuelt grunnlag (utdanningsinstitusjoner utenfor listen), vil få en skjønnsmessig vurdering av utdanningsinstitusjonen og doktorgradsprogrammet av NFIs administrasjon basert på anbefaling fra NFIs vitenskapelige råd.

NFI tar sikte på å tildele stipender til søkere når kvalifikasjonskriteriene er oppfylt og NFIs vitenskapelige råd anbefaler vedkommende utdanningsinstitusjon og doktorgradsprogram. Utdanningsinstitusjonen og doktorgradsprogrammet vil vurderes ut i fra sin anerkjennelse som forskningsinstitusjon og hvorvidt en betydelig andel av institusjonens uteksaminerte doktorgradskandidater har blitt ansatt ved topprangerte forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Søkere må hvert år søke om fornyelse og fremlegge en fremdriftsrapport som skal dokumentere god status og fremdrift. Dette må gjøres innen 1. september hvert år. 

Alle tildelinger forutsetter at det er tilgjengelige stipendmidler i NFI-ordningen. 

Stipendmottakerens forpliktelser

Stipendmottakeren må inngå en avtale med NFI (Avtalen), som fastsetter søkerens forpliktelser overfor NFI. Vertsinstitusjonen kan, om nødvendig, også være en del av avtalen. Avtalen regulerer blant annet:

 • Doktorgradsprosjektets varighet
 • Overholdelse av vertsinstitusjonens krav
 • Betalingsbestemmelser
 • Fremdriftsrapportering og søknad om fornyelse
 • Opphavsrettigheter og offentliggjøring
 • Opphør

Søk på NFIs stipendordning for doktorgradstudenter

Søknadsperioden er normalt fra 1. januar til 1. april hvert år. Om du har kommet inn på et doktorgradsprogram utenom søknadsperioden og ønsker å søke om stipendet, vennligst kontakt oss.

Vennligst skriv ut søknadsskjema nedenfor, og fyll inn personlig informasjon i skjema. Legg ved ytterligere informasjon som spesifisert i skjema.

Vennligst send søknadsskjema per post:
Norges Bank Investment Management
v/Ann-Kristin Engesæter
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Eller per e-post: [email protected]

Søknadsskjema (PDF)

For mer informasjon, vennligst kontakt:
E-post: [email protected]

Tildelte stipender for doktorgradsstudenter

Einar Kjenstad ved Simon Business School, University of Rochester.

Magnus Nybø ved University of Zurich (Swiss Finance Institute)

Marius Ring ved Kellogg School of Management, Northwestern University

Erik Hapnes ved EPFL i Lausanne (Swiss Finance Institute)

Eirik Brandsås ved University of Wisconsin at Madison

Jon Håkon Findreng ved University of St.Gallen

Tobias Ingebrigtsen, University of California - Los Angeles (UCLA)

Sist oppdatert: 02.10.2018

Relaterte sider