Forskning og analyse

Investeringsvalgene i Norges Bank Investment Management er basert på grundige analyser. I tillegg til porteføljeforvaltere, har vi grupper som analyserer utviklingen i aksjer, obligasjoner, eiendom, kredittmarkeder og makroøkonomiske forhold. Vi har også en enhet som arbeider med det teoretiske grunnlaget for ulike deler av forvaltningen.

Det norske finansinitiativet

Det norske finansinitiativet (NFI) ble opprettet for å fremme forskning og utdanning innenfor finans på områder som er av betydning for fondets langsiktige forvaltning. Slike områder omfatter aktivaprising og porteføljeteori, selskapsfinansiering, eierstyring og selskapsledelse, i tillegg til markedenes mikrostrukturer.

Mer om NFI

Ansvarlige investeringer

En god langsiktig avkastning avhenger av en bærekraftig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling. Vi vurderer risiko knyttet til miljø, samfunn og styring av selskaper ved større investeringer og i vår eierskapsutøvelse. Vi har etablert en database med informasjon om slik risiko hos mange av de største selskapene fondet investeres i. I tillegg har vi publisert dokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskaper skal håndtere slik risiko.

Mer om vårt arbeid for ansvarlige investeringer

Råd til Finansdepartementet

Norges Bank Investment Management gir råd til Finansdepartmentet om fondets overordnede investeringsstrategi. Strategien behandles i en årlig melding fra departementet til Stortinget.

Råd til Finansdepartmentet

Diskusjonsnotater

Medarbeidere i Norges Bank Investment Management skriver jevnlig diskusjonsnotater om temaer som vi mener er relevante for utviklingen av investeringstrategien for fondet. Norges Bank vil kunne benytte disse notatene som faglige referanser i brev om Statens pensjonsfond utland, men Norges Bank deler ikke nødvendigvis alle synspunkter og konklusjoner som utrykkes i notatene.

Diskusjonsnotater

Forvalterperspektiver

Serien "Forvalterperspektiv" presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.

Forvalterperspektiver