Stemmeprosessen

Vi sikter mot å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene der vi er investert.

I tråd med G20/OECDs prinsipper for selskapsstyring og beste praksis, tillater de fleste selskaper nå at aksjonærer kan stemme på generalforsamlinger uten å være fysisk til stede, gjennom såkalt fullmaktsstemmegivning. Med et slikt system kan en aksjonær oppnevne en representant som møter på generalforsamlingen og stemmer etter fullmakt i tråd med de instrukser som er gitt. Fullmaktsstemmegivning setter oss i stand til å utøve vår stemmerett i tusenvis av selskaper over hele verden.

Samtlige stemmebeslutninger blir offentliggjort dagen etter generalforsamling og legges ut på vårt nettsted. Se hvordan vi har stemt. Vi offentliggjør også stemmeintensjoner i forkant av generalforsamlinger for utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold vi legger særskilt vekt på.

Integrasjon av kunnskap fra investeringsprosessen

De fleste stemmebeslutningene dekkes av de offentlige stemmeretningslinjene våre, men det finnes tilfeller hvor disse retningslinjene er mindre relevante på grunn av forslagenes karakter. Enkelte forslag kan være omstridte eller de kan rett og slett falle utenfor det som dekkes av de generelle stemmeretningslinjene. I slike tilfeller analyserer vi de enkelte punktene på dagsordenen og stemmer ut fra hva som er i selskapets og fondets langsiktige interesse. Et eksempel kan være en ekstraordinær generalforsamling der det skal stemmes over en fusjon, et oppkjøp eller en kapitalutstedelse.

Vår stemmeprosess integrerer innspill fra porteføljeforvalterne for fondets største beholdninger. Dette gir oss ytterligere opplysninger som vi tar med i den endelige stemmebeslutningen. Ved å innarbeide kunnskapen til våre forvaltere er vi i stand til å ta hensyn til selskapsspesifikke faktorer fra sak til sak.

 

Stemmeprosess