Stemmeretningslinjer

Norges Bank Investment Management utøver sin stemmerett for å sikre fondets verdier. Det inkluderer stemmegivning for å fremme bærekraftig utvikling og god selskapsstyring.

Vi har etablert egne retningslinjer som danner det prinsipielle grunnlaget for vår stemmegivning. Disse retningslinjene bygger på G20/OECDs reviderte prinsipper for selskapsstyring og får anvendelse fra sak til sak for å ta hensyn til særlige forhold i det enkelte selskap.

Som en ansvarlig investor tar vi hensyn til langsiktig verdiskapning, bærekraftig forretningsdrift, styrets ansvar, aksjonærers rettigheter, likeverdig behandling av aksjonærer og åpen selskapskommunikasjon.

G20 / OECD prinsipper Norges Bank Investment Management
stemmeretningslinjer

Institusjonelle investorer, aksjemarkeder og andre mellomledd

Stemme på en prinsipiell og konsekvent måte for å maksimere den langsiktige lønnsomheten i selskapene vi er investert i


- Stemme på en prinsipiell og konsekvent måte

- Stemme i tråd med fondets langsiktige avkastningsmål

- Åpenhet om stemmebeslutninger

Sikre grunnlaget for et effektivt rammeverk for selskapsstyring

Støtte langsiktig verdiskapning i selskapene


- Hensynta markedspraksis og regulering

- Hensynta selskapsspesifikke omstendigheter

Styrets ansvar

Ansvarliggjøre styrene for beslutninger og resultater


- Styresammensetning

- Styremedlemmers forpliktelser og fornyelse av styret

- Mulighet til å ansvarliggjøre styret

- Lederavlønning

Rettigheter og rettferdig behandling av aksjonærer og sentrale eierskapsfunksjoner

Fremme aksjonærers rettigheter og arbeide for rettferdig behandling


- Beskyttelse av aksjonærrettigheter

- Likebehandling innen samme aksjeklasse

- Rettferdig behandling av aksjonærer

- Fortrinnsretter

Rapportering og åpenhet

Oppfordre til presis, tilstrekkelig og åpen selskapskommunikasjon


- Årsberetning og regnskap

- Ansvarsfritak for styret og regnskap

- Overensstemmelse med lokale anbefalinger for selskapsstyring

- Godtgjørelse til revisor for tjenester utenom revisjonsplikt

Interessenters rolle innen selskapsstyring

Fremme ansvarlig forretningsdrift


- Risikostyring

- Rapportering av miljømessig og samfunnsmessig risiko

- Aksjonærforslag

Globale stemmeretningslinjer 2016

Last ned stemmeretningslinjene (PDF)

Retningslinjene er kun tilgjengelige på engelsk