Støtte til tre aksjonærforslag i Exxon Mobil

Norges Bank Investment Management vil stemme for tre aksjonærforslag relatert til rapportering og vurderinger av 1) klimaendringers påvirkning på selskapet, 2) krav om uavhengig styreleder og 3) inkludering av retten til å foreslå styrekandidater i selskapets vedtekter ved Exxon Mobils årlige generalforsamling.

3. mai 2016

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENTS BEGRUNNELSE

Vi vil støtte aksjonærforslaget som ber om rapportering av klimareguleringers påvirkning på selskapet

Vi oppfordrer selskaper til å vurdere i hvilken grad deres langsiktige forretningsstrategi og selskapets lønnsomhet påvirkes av ulike fremtidige regulatoriske og fysiske klimascenarier. Scenariene burde drøfte lav-utslipps scenarioer i lys av nasjonale, bilaterale og internasjonale klimaforpliktelser og ambisjoner. Et slikt scenario bør se på tiltak og reguleringer som reduserer sannsynligheten for global oppvarming som overstiger to grader og påvirkning på selskapet fra disse.

Vi støtter at relevante utfordringer og muligheter for selskapets virksomhet knyttet til klimaendringer skal integreres i selskapets investeringsplanlegging, risikohåndtering og rapportering.

Styrer bør definere ansvarsområder knyttet til klimatiltak innen organisasjonen, og effektivt veilede, overvåke og gjennomgå ledelsens arbeid.

Vi oppfordrer selskaper til å ha policyer og retningslinjer for deres dialog med beslutningstakere og regulatorer om klimaendringstiltak og relaterte tema. I tillegg bør de være åpne om kostnader og andre aktiviteter knyttet til dette.

Vi oppfordrer selskaper til å jobbe for velfungerende markeder og tilnærme seg nye markedsbaserte klimareguleringer konstruktivt og ut i fra finansiell motivasjon.

Vi oppfordrer selskaper til å forklare deres ståsted knyttet til konkrete reguleringer om klimaendringer som er relevante for virksomhetens lønnsomhet og utsikter.

Vi vil støtte aksjonærforslaget som krever uavhengig styreleder

Vi betrakter rollene som styreleder og daglig leder til å være fundamentalt forskjellige, og bør ikke holdes av samme person.

Vi mener delte roller best ivaretar effektiv oversikt av selskapsledelsen, og dermed sikrer en bedre maktbalanse i styringen av selskapet.

Vi mener at delte roller øker muligheten for å gi hver enkelt rolle den tid og oppmerksomheten den krever.

Vi vil støtte aksjonærforslaget om å inkludere retten til å foreslå styrekandidater i selskapets vedtekter

Vi støtter aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i børsnoterte selskaper når rettigheten tilbys med rimelige betingelser som gjør aksjonærene i stand til å bruke den effektivt.

Vi støtter forslag der det kreves at aksjonæren har holdt aksjen i inntil tre år og har en eierandel på inntil tre prosent for å ha rett til å foreslå styrekandidater. I tillegg vil vi akseptere at det settes en begrensing på antall styreplasser som kan besittes av kandidater foreslått av aksjonærer til minst to styreplasser eller 20 prosent av styret.

Vi anser at en slik rett gir aksjonærene en rimelig adgang til å foreslå styrekandidater, stiller styremedlemmer og styret mer til ansvar og kan være til beskyttelse dersom styrer feiler.

Exxon Mobils agenda

 PUNKT

FORSLAG

LEDELSENS ANBEFALING

STEMME-INTENSJON

     Ledelsesforslag

1.1

Styrevalg av Samuel J. Palmisano

For

For

1.2

Styrevalg av Michael J. Boskin

For

For

1.3

Styrevalg av Peter   Brabeck-Letmathe

For

For

1.4

Styrevalg av Angela F. Braly

For

For

1.5

Styrevalg av Ursula M. Burns

For

For

1.6

Styrevalg av Larry R. Faulkner

For

For

1.7

Styrevalg av Jay S. Fishman

For

For

1.8

Styrevalg av Henrietta H. Fore

For

For

1.9

Styrevalg av Kenneth C. Frazier

For

For

1.10

Styrevalg av Douglas R. Oberhelman

For

For

1.11

Styrevalg av Steven S. Reinemund

For

For

1.12

Styrevalg av Rex W. Tillerson

For

Mot

1.13

Styrevalg av William C. Weldon

For

For

1.14

Styrevalg av Darren W. Woods

For

For

2

Ratifisere uavhengig revisor

For

For

3

Rådgivende avstemning for å   ratifisere ledelsens avlønning

For

For

Aksjonærforslag

4

Uavhengig styreleder

Mot

For

5

Klimaekspert i styret

Mot

Mot

6

Engasjere en   investeringsbank

Mot

Mot

7

Rett til å foreslå styrekandidater

Mot

For

8

Rapport om lønn til   kvinner

Mot

Mot

9

Rapport om lobbying

Mot

Mot

10

Øke kapitalutbytte

Mot

Mot

11

Prinsipper om å   begrense global oppvarming til 2°C

Mot

Mot

12

Rapport om   konsekvenser av klimaforandringer

Mot

For

13

Rapport om reserveerstatning   i BTU

Mot

Mot

14

Rapport om “Hydraulic   Fracturing”

Mot

Mot

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.