Støtte til to aksjonærforslag i Monster Beverage

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslag relatert til aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater og bærekraftsrapportering ved Monster Beverage Corporations årlige generalforsamling.

16. juni 2017

Rett til å foreslå styrekandidater

Vi vil støtte aksjonærforslaget om retten til å foreslå styrekandidater («proxy access»).

Vår begrunnelse

Vi støtter aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i amerikanske børsnoterte selskaper når rettigheten tilbys med rimelige betingelser som gjør aksjonærene i stand til å bruke dem effektivt.

Vi støtter forslag der det kreves at aksjonæren har holdt aksjen i inntil tre år og har en eierandel på inntil tre prosent for å ha rett til å foreslå styrekandidater. I tillegg vil vi akseptere at det settes en begrensning på antall styreplasser som kan besittes av kandidater foreslått av aksjonærer, så lenge slike kandidater kan utgjøre minst to styreplasser eller 20 prosent av styret.

Vi anser at en slik rett gir aksjonærene en rimelig adgang til å foreslå styrekandidater, at den bidrar til å stille styremedlemmer og styret til ansvar, og at den kan være til beskyttelse dersom styrer feiler.

Bærekraftsrapportering

Vi vil støtte aksjonærforslaget om en rapport om bærekraft som inkluderer vannrisiko.

Vår begrunnelse

Vi mener at selskaper skal rapportere på vannforvaltningsstrategi, utfordringer og muligheter, og slik reflektere det investorer er opptatt av på kort og lang sikt.

Vi mener at selskapene skal, når det er relevant, utvikle et rammeverk for overvåking og definere relevante referanser for sammenligning, nøkkelindikatorer og målsettinger for direkte og indirekte vannforbruk, konservering og gjenbruk, vannutslipp og vannkvalitet. De bør rapportere om fremdriften mot disse målene.

Vi mener at selskaper også skal rapportere relevant fysisk, regulatorisk og omdømmerelatert vannrisiko og tiltak mot disse, på et tilfredsstillende detaljnivå.

Når det eksisterer materiell risiko og muligheter, bør selskaper etterstrebe å rapportere om dataene vi nevner ovenfor for leverandørkjeden og for produkter og tjenester.