Støtte til Barclays klimaplan

Norges Bank Investment Management vil stemme for forslag 29 (forslag fra ledelsen om Barclays’ plan for å håndtere klimaendringer). Vi vil også støtte alle øvrige forslag med unntak av forslag 30 (aksjonærforslag fremmet av ShareAction) ved selskapets generalforsamling den 7. mai 2020.

1. mai 2020

Vår begrunnelse

Vi støtter ledelsens ambisjon om at Barclays skal bli en bank med netto nullutslipp innen 2050, og at selskapet skal utarbeide en plan for å tilpasse sine finansielle tjenester til målene og tidsrammene i Parisavtalen, samt rapportere årlig om fremdriften i lys av denne planen.

Vi forventer åpenhet fra alle selskaper vi er investert i rundt deres strategier for å beregne, rapportere og redusere klimautslippene fra sine forretningsaktiviteter og verdikjeder. I dette arbeidet bør selskapene hensynta overgangen til en lavutslippsøkonomi, og et klimascenario i samsvar med en temperaturstigning som er to grader eller lavere. Den praktiske iverksettingen av klimastrategien, eksempelvis omfang, rammeverk og nøyaktige tidsplaner for utslippsreduksjon, bør fastsettes av styret og ledelsen. Metoder for å tallfeste klimautslippene fra bankers finansieringsvirksomhet er fortsatt under utvikling. Etter hvert som disse blir standardiserte og praktisk gjennomførbare vil vi forvente at banker setter tidsbestemte og tallfestede mål for å redusere finansierte utslipp.

Vi ser frem til å følge utviklingen av Barclays klimastrategi og målsetninger.

Important legal notice

NBIM’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. NBIM’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. NBIM is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. NBIM’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.

Våre forventninger om klimaendringer (kun på engelsk)