Standardsetting

Gode standarder for forretningsvirksomhet sikrer fondets investeringer og verdier på lang sikt. Vi arbeider med internasjonale standarder og prinsipper, og kommuniserer våre forventninger til selskaper. Forskning bidrar til økt forståelse av forhold som kan påvirke fremtidig avkastning.

Reguleringer, standarder og virksomhetsstandarder påvirker selskapene vi investerer i. Ofte kan arbeid med standarder bidra til en positiv utvikling i selskapene der fondet har eierandeler. Fondet påvirkes også mer direkte gjennom vår deltakelse i finansmarkeder. Velfungerende finansmarkeder er derfor viktig for å nå målet for forvaltningen av fondet.

Internasjonale standarder

Norges Bank Investment Management mener at gode internasjonale standarder og effektiv markedsregulering bidrar til bedre markedspraksis og mer velfungerende markeder over tid. Vi arbeider med utgangspunkt i et sett av sentrale internasjonale prinsipper og standarder. Der det er hensiktsmessig baserer vi vår ansvarlige investeringspraksis på disse.

Vi deltar i videreutviklingen av internasjonale standarder og forventer at selskaper vi er investert i sikter mot å følge disse. G20/OECDs prinsipper for selskapsstyring, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact er eksempler på slike standarder.

Virksomhets- og markedsstandarder

Vi arbeider også med bransjestandarder, særskilte markeder eller temaer som selskapsrapportering eller selskapsstyring, samt andre avgrensede standarder. Slike standarder kan bidra til å fremme god selskapspraksis. Standarder utvikles ofte av bransjeorganisasjoner eller selskaper, men de kan også utarbeides i samspill mellom for eksempel selskaper, myndigheter, investorer og frivillige organisasjoner.

Vi ønsker å bidra til utvikling av beste praksis og deltar derfor i konsultasjoner med regulerende myndigheter og organisasjoner om utviklingen av ulike standarder. Vi forventer at selskapene følger gjeldende lover og regler i de land og markeder der de har virksomhet.

Finansmarkedsregulering

Finansmarkedsregulering påvirker fondet som en langsiktig eier. Vi har derfor kontakt med regulerende myndigheter og deltar i høringer om ny regulering der vi vurderer at det kan bidra til velfungerende markeder. Vi har lagt frem en analyse av grunnlaget som bør være på plass for velfungerende finansmarkeder og årsaken til at velfungerende markeder er viktige for forvaltningen av fondet på lang sikt.

Les våre høringsuttalelser

Våre forventninger og prinsipper

Vi uttrykker våre forventninger overfor selskaper fondet er investert i gjennom offentlige dokumenter og direkte kontakt med selskaper.

Det er styret og ledelsen som har ansvaret for et selskaps strategi og drift. Det er derfor hensiktsmessig at vi er i dialog med selskapets representanter uten å detaljstyre selskapene. En aksjonær kan likevel ta opp spørsmål og utdype forventninger gjennom regelmessige selskapsmøter.

Overordnede prinsipper og retningslinjer

Prinsippene for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Norges Bank Investment Managment er fastsatt av hovedstyret. Prinsippene er i tråd med forvaltningsmandatet som er fastsatt av Finansdepartementet. Prinsippene setter retningslinjer for standardsetting, eierskap, risiko og utelukkelse av selskaper.

Forventningsdokumenter 

Vi har utarbeidet forventningsdokumenter for våre fokusområder klimaendringer, vannressurser og barns rettigheter. Vi har også publisert forventningsdokumenter om menneskerettigheterskatt og åpenhetanti-korrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Dokumentene inneholder våre forventninger til hvordan selskapene bør håndtere risiko innenfor disse områdene. Vi er særskilt opptatt av styringsprosesser og rapportering fra selskapenes side. Hvert år kartlegger vi i hvilken grad selskaper i særlig utsatte bransjer oppfyller våre forventninger. Kartleggingen benyttes blant annet som grunnlag for tilbakemelding og dialog med enkeltselskaper.

Posisjonsnotater

Vi publiserer posisjonsnotater som tar for seg konkrete spørsmål innen selskapsstyring. Posisjonsnotatene danner grunnlaget for vår stemmegivning innenfor spesifikke temaer og er et utgangspunkt for diskusjon med selskaper og standardsettere.

Våre stemmeretningslinjer

Stemmegivning er en viktig kanal for aksjonærers innflytelse. Våre stemmeretningslinjer sier blant annet at vi skal stemme på alle aksjonærmøter der det ikke er vesentlige praktiske hindringer for det, og at stemmegivningen skal offentliggjøres. Se vår stemmegivning

Vi stemmer i tråd med fondets langsiktige interesse. Stemmegivningen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, men vi søker også dialog med selskaper ved behov. Vi tar hensyn til enkeltselskapers særtrekk, og som en ansvarlig investor tar vi hensyn til langsiktig verdiskapning, bærekraftig forretningsdrift, styrets ansvar, aksjonærers rettigheter, likeverdig behandling av aksjonærer og åpen selskapskommunikasjon.

Forskning innen ansvarlig forvaltningsvirksomhet

Akademisk forskning kan øke forståelsen av forhold som kan påvirke fremtidig avkastning. Vi støtter forskning for å øke kunnskapen om og forståelsen av forholdet mellom selskapsstyring, samfunnsmessige og miljømessige forhold og økonomisk risiko og avkastning. Vi samarbeider med akademiske institusjoner for å få uavhengige analyser med høy kvalitet.

Samarbeid med akademiske institusjoner

Vi samarbeider med akademiske institusjoner fordi dette gir tilgang til uavhengig og etablert ekspertise, og prosesser for kvalitetssikring. Vi søker også å integrere ekspertise fra næringslivet eller organisasjoner for å styrke forskningsprosjektene. Der det er relevant tar vi med resultatene fra forskningsprosjektene i arbeidet med forvaltningen av fondet.

Diskusjonsnotater

Norges Bank Investment Management har publisert en rekke diskusjonsnotater med relevans for ulike deler av forvaltningen. Hensikten med diskusjonsnotatene er å oppsummere eksisterende akademisk kunnskap og relevansen for forvaltningen av fondet, for dermed å kunne bidra til diskusjoner om mål og strategier. Våre diskusjonsnotater blir gjennomgått av eksterne akademikere før publisering, slik at vi sikrer høy kvalitet og innspill utenfra.

Sist oppdatert: 31.03.2016

Relaterte dokumenter

Relaterte sider