Risikoovervåking

Vi analyserer risiko relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. Dette inngår som en integrert del av fondets risikoanalyser og bidrar til en samlet oversikt over risikoen fondet er utsatt for.

Overvåking av risiko relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold for porteføljen er en viktig del av Norges Bank Investment Managements arbeid med ansvarlig forvaltning. Vi har en systematisk tilnærming til risikoovervåking der vi foretar generelle vurderinger før vi går inn og ser nærmere på enkeltforhold. Vi analyserer risiko på land-, sektor- og selskapsnivå. Vurderingen bidrar til mer kunnskap om risiko i porteføljen.

Når risikoen er identifisert, blir den analysert, overvåket og vurdert med henblikk på eierskapsaktiviteter eller aktiviteter rettet mot standardsettere i markedet. Risikovurderinger kan føre til justeringer i porteføljen eller selvpålagte restriksjoner i enkelte markeder, sektorer eller grupper av selskaper. Over tid har vi strukturert vår innhentning og bruk av informasjon om selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. I tillegg har vi utvidet våre databaser til å omfatte ikke-finansielle data.

Land- og sektorrisiko

Vi arbeider kontinuerlig med å øke forståelsen av risiko relatert til selskapsstyring, miljø- og samfunnsforhold på land- og sektornivå.

I tillegg til ikke-finansielle data på land- eller markedsnivå, har vi tilsvarende data for ulike sektorers eksponering mot slik risiko. Dette betyr at vi kan analysere og vurdere risiko forbundet med selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold på land- og sektornivå. I tillegg ser vi på overlappende risiko mellom land og sektorer. Slike analyser gjør det enklere å avdekke områder i porteføljen med høy risiko, enten i enkeltselskaper eller i forhold til et særskilt tema. Analysene er dessuten et hjelpemiddel for å kunne identifisere selskaper for ytterligere analyse.

Sektoranalyser

Vår generelle tilnærming til risikoovervåking er også nyttig i arbeidet med å identifisere sektorer med særlig høy risiko i tilknytning til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. I sektoranalyser er vi opptatt av risiko som selskapene kan være utsatt for og hvordan selskapene håndterer risikoen sammenlignet med andre selskaper i samme sektor. En forhøyet risiko kan føre til ytterligere analyse av en gitt sektor.

Selskapsanalyser

Vi utarbeider selskapsrapporter med vurderinger av selskapsstyring, miljømessige og/eller samfunnsmessige forhold. Vi deler slike rapporter i tre kategorier.

Vesentlig eierskap

Vi analyserer selskaper hvor fondet har en vesentlig eierandel. Dette er analyser hvor vi forsøker å identifisere og vurdere risikoeksponering både på kort og lang sikt.

Hendelsesrapporter

Vi overvåker selskaper og markeder ved hjelp av ulike informasjonssystemer og internasjonale medier for å avdekke hendelser som kan være relevante for porteføljen. Etter en samlet vurdering blir hendelser og selskaper valgt ut for videre analyse i hendelsesrapporter. Vi følger enkelte ganger opp hendelsesrapportene med mer omfattende selskapsanalyser.

Selskapsrapporter

Enkelte sektoranalyser og hendelsesrapporter avdekker et behov for videre analyse av enkeltselskaper. Selskapsrapporter går mer detaljert inn i forretningsdrivere og ulike risikofaktorer for et selskap. Vi ser på hvorvidt og hvordan selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold kan påvirke selskapet.