Risikohåndteringen

Vi analyserer risiko forbundet med selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. Vi følger opp utvalgte temaer på tvers av selskapene i porteføljen, og legger vekt på å utvikle og forbedre datagrunnlaget. Det er utformet forventninger til hvordan selskapene håndterer risiko og rapporterer sine aktiviteter.

Norges Bank Investment Management har en risikobasert tilnærming til ansvarlig forvaltning. Vi arbeider med å styrke overvåkningen av risiko for alle fondets investeringer. Risikobildet er komplekst og vår vurdering må være framoverskuende og ha en lang horisont.

Fondet er investert i de fleste markeder, land og sektorer for å ta del i den globale verdiskapningen og for å spre risikoen best mulig. Vi foretar risikoanalyser på land-, sektor- og selskapsnivå. I tillegg har vi utvalgte fokusområder som legger føringer for vårt arbeid: klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter.

Vi har også kriterier for hva vi ønsker å investere i. Det kan være selskaper innen særskilte sektorer og land som vi velger å ikke investere i på grunn av utfordringer knyttet til langsiktig lønnsomhet i forretningsmodeller eller eksterne virkninger av selskapenes aktiviteter. Det kan også oppstå situasjoner hvor vi velger å selge oss helt ut av selskaper etter en vurdering av risiko knyttet til miljø- og samfunnsmessige forhold.

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper. Retningslinjene er forankret i Stortinget. Norges Banks hovedstyre beslutter om selskaper skal utelukkes eller settes på en observasjonsliste. Beslutningen fattes etter anbefaling fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet.

Gjennom miljørelaterte investeringsmandater investerer vi ekstra i miljøteknologi. Dette er investeringer i blant annet fornybar energi, energieffektivisering og naturressursforvaltning, med samme krav til lønnsomhet som fondet for øvrig.

RISIKOOVERVÅKING

Vi identifiserer, måler og forvalter risiko fondet står overfor. I vår risikohåndtering benytter vi ulike modeller og innfallsvinkler. Overvåking av risiko relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold for porteføljen er en viktig del av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning.

Vi har en systematisk tilnærming til risikoovervåking der vi foretar generelle vurderinger før vi går inn og ser nærmere på enkeltforhold. Vi analyserer risiko på land-, sektor- og selskapsnivå. Vurderingen bidrar til mer kunnskap om risiko i porteføljen.

Mer om risikoovervåkingen

INDUSTRIINITIATIVER

Vi prioriterer utvalgte spørsmål på tvers av selskaper i porteføljen gjennom våre initiativer. Våre fokusområder vann, barns rettigheter og klimaendringer inngår i dette.

Vårt arbeid med industriinitiativer har hovedsakelig tre ulike innfallsvinkler. Vi ønsker å utvikle og forbedre informasjonsgrunnlaget for investorer, vi ønsker å støtte initiativer som kan hjelpe selskaper med å håndtere risiko og vi ønsker å bidra til bedre bransjepraksis. Disse initiativene er forbundet med det arbeidet vi gjør innen standardsetting og eierskapsutøvelse.

Mer om våre industriinitiativer

FOKUSOMRÅDER

Gjennom våre fokusområder arbeider vi med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer. Vi har tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold: Barns rettigheter, vannforvaltning og klimaendringer. Vi har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter.

Hvert år vurderer vi om selskapene har retningslinjer, strategier, forretningsplaner og rapporter som indikerer om de er godt rustet til å håndtere slik risiko. Vurderingene rettes mot utvalgte sektorer som vi mener er særskilt relevante å se på. Gjennom disse målingene identifiserer vi blant annet selskaper som har god rapportering eller andre som bør styrke sin rapportering. En viktig generell problemstilling er hvordan en kan gå fra ord til tall, slik at investorer kan kvantifisere og vurdere selskapers innsats.

Barns rettigheter 

Vannforvaltning

Klimaendring

Menneskerettigheter

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet. Vi har publisert et sett forventninger til selskaper når det gjelder menneskerettigheter.

Gå til forventningene

Skatt og åpenhet

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at multinasjonale selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis. Vi har publisert et sett forventninger til selskaper når det gjelder skatt.

Gå til forventningene

Anti-korrupsjon

Som finansiell investor forventer vi at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Vi har publisert et sett forventninger til selskaper når det gjelder anti-korrupsjon.

Gå til forventningene

Bærekraftig bruk av havet

Havet er en vesentlig del av planetens økosystem og er en viktig bidragsyter til økonomisk aktivitet. Forringelse av havet kan redusere selskapers og bransjers mulighet til å tjene penger på lang sikt. Vi har publisert et sett forventninger til hvordan selskaper håndterer både utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet.

Gå til forventningene

Miljømandater

Gjennom våre miljørelaterte mandater investerer vi ekstra i miljøteknologi. I tråd med mandatet fra Finansdepartementet skal disse være på mellom 30 og 60 milliarder kroner. Vi har også foretatt enkelte risikobaserte nedsalg de siste årene. Enkelte sektorer har særskilte miljø- og samfunnsmessige utfordringer.

Risikobasert nedsalg

Vi har de siste årene gjennomført nedsalg basert på en finansiell helhetsvurdering, der miljø- og samfunnsmessige forhold inngår.

Vår risikobaserte tilnærming innebærer at vi velger ut sektorer og områder der vi mener risikoen for våre investeringer kan være forhøyet på lang sikt, og der tilpasninger i porteføljen kan være et hensiktsmessig virkemiddel. Der vi har betydelige investeringer i et selskap vil slike tilpasninger normalt ikke være det mest relevante virkemiddelet, i og med at vi generelt har bedre analysedekning og kontakt med slike selskaper. Vår vurdering av om selskapers virksomhet er bærekraftig over tid, inkluderer vurderinger av endrede rammevilkår for selskapene.

Observasjon og utelukkelse

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper. Kriteriene for observasjon og utelukkelse er forankret i Stortinget.

Kriteriene omfatter bestemte produkttyper og innebærer at fondet ikke skal være investert i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, produserer tobakk eller selger våpen eller militært materiell til utvalgte stater. Selskaper kan også
utelukkes dersom det er en uakseptabel risiko for adferd som vurderes som grovt uetisk.

Norges Banks hovedstyre tar beslutningene om observasjon og utelukkelse i enkeltselskaper basert på råd fra Etikkrådet. Etikkrådet er et uavhengig organ opprettet av Finansdepartementet.

Frem til utgangen av 2014 tok Finansdepartementet beslutningene om observasjon og utelukkelser, i tråd med retningslinjene og etter anbefaling fra Etikkrådet.

Oversikt over selskaper som er utelukket eller under observasjon