Skatt og åpenhet

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet medfører at selskaper har en skattepraksis som er formålstjenlig, veloverveid og åpen. I tråd med G20s/OECDs prinsipper for selskapsstyring forventer vi at selskapenes styrer tar hensyn til interessene til alle relevante parter.

Selskapsskatt spiller en viktig rolle for å finansiere offentlig virksomhet i industriland og kan være enda viktigere i mange utviklingsland. Selskaper drar nytte av samfunnets juridiske og finansielle infrastruktur. Gjennom betaling av skatt bidrar selskaper til finansiering av slik infrastruktur.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at multinasjonale selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis. Våre forventinger til skatt og åpenhet er basert på tre hovedprinsipper. Det første prinsippet er at skatt bør betales der økonomiske verdier skapes. Det andre prinsippet er at selskapenes skatteordninger er styrets ansvar. Det tredje prinsippet er at offentlig land-for-land-rapportering er et sentralt element i åpen selskapsrapportering.

Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med multinasjonale selskaper om skatt og åpenhet.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 03.03.2020

Øvrige forventningsdokumenter