Til hovedinnhold

Klimaendring

Klimaendringer kan ha innvirkning på selskapers inntjening og porteføljens langsiktige avkastning. De kan også gi forretningsmessige muligheter. Vi uttrykker forventninger til hvordan selskaper håndterer klimaendringer, og følger opp gjennom analyser og dialog.

Utfordringer ved klimaendringer, både fysiske konsekvenser og regulatoriske og teknologiske mottiltak, gir opphav til forretningsmessig risiko og muligheter. Den måten selskaper håndterer overgangen og risikoer og muligheter på, vil kunne innvirke på fondets langsiktige avkastning.

Som langsiktig investor har vi en interesse av en klimaovergang på linje med målene i Parisavtalen. Vi forventer at selskaper tar inn over seg disse målene, planlegger for ulike klimascenarier og integrerer klimarisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for klimarisiko siden 2010. Som en finansiell investor har vi en interesse av god og relevant selskapsrapportering av klimainformasjon.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper håndterer risiko og muligheter knyttet til klimaendringer. Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om klimaendringer.

Styrene skal integrere relevante utfordringer og muligheter ved klimaendringer i sin forretningsledelse, for eksempel når det gjelder investeringsplanlegging, risikohåndtering og rapportering. Styrene må forsikre seg om at organisasjonen har en tydelig ansvarsdeling for dette arbeidet, og de bør veilede, overvåke og følge opp selskapsledelsen på en effektiv måte.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 04.01.2023

Øvrige forventningsdokumenter