Prinsipper

Vi har som mål å bidra til velfungerende markeder og god selskapsstyring. Vi anerkjenner et sett med internasjonale standarder, og vi deltar i arbeidet med å utvikle dem videre. Våre forventninger til selskaper, standpunkter om selskapsstyring og retningslinjer for stemmegivning tydeliggjør våre prioriteringer som langsiktig eier.

Standarder 

Standarder gir like vilkår på tvers av markeder og hever listen for alle selskaper.  Derfor deltar vi i utviklingen av internasjonale standarder, og bruker dem sammen med våre egne forventninger og standpunkter til å veilede selskaper. Vårt mål er velfungerende markeder og god styring av selskaper.

Fondet er investert i 70 land, så fondet drar nytte av internasjonalt anerkjente standarder som gjelder alle selskaper og legger til rette for langsiktig verdiskapning. Vi anerkjenner et sett med internasjonale prinsipper og standarder fra FN og OECD. Disse danner rammen for vårt arbeid overfor selskaper og andre markedsaktører.

Vi bidrar også til videreutviklingen av standarder. Vi deltar i høringer og er i jevnlig kontakt med internasjonale organisasjoner, regulatoriske myndigheter og andre standardsettere, bransjepartnere og forskere. Vi kan bidra med vår erfaring som global investor og vår kunnskap om selskapene fondet er investert i.

Forventninger til selskaper

Selskapenes virksomhet har stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Samfunnet stiller stadig høyere forventninger til hvordan selskapene opptrer. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og fondets avkastning. Som langsiktig eier i omkring 9 000 selskaper i 70 land har vi interesse av at det er samsvar mellom investorenes forventninger til lønnsomhet og samfunnets bredere forventninger til selskapene. Vi stiller derfor tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Vi har også utabeidet dokumenter for våre forventninger til selskaper, retningslinjer for vår stemmegivning og standpunkter om selskapsstyring. Disse offentlige dokumentene gjør våre prioriteringer kjent i markedet og skaper forutsigbarhet i vårt langsiktige eierskapsarbeid. 

Vi ser på god selskapsstyring som en forutsetning for ansvarlig forretningsvirksomhet. Vi vil at aksjonærer skal ha mulighet til å påvirke hvordan styret fatter viktige beslutninger. Vi forventer at styrer forstår hvilke konsekvenser selskapenes virksomhet får for miljøet og samfunnet, tar hensyn til dette når de setter sin strategi, analyserer risiko og rapporterer om virksomheten. 

Forskning

I vårt arbeid er det viktig å forstå globale trender som kan få betydning for å skape langsiktig finansiell verdi i fondet. Økonomisk aktivitet i én bransje kan påføre andre bransjer og samfunnet som helhet store indirekte kostnader. Forståelsen av god selskapsstyring og bærekraft og hvordan dette kan påvirke finansiell risiko og avkastning, er fortsatt i utvikling. Vi støtter og tar selv initiativ til forskningsprosjekter for å forstå og bidra til denne utviklingen. Vi sam-arbeider med akademiske institusjoner for å lære av den seneste forskningen og skaffe oss analyser som kan være relevante for vår investeringsstrategi, risikoanalyse og vårt eierskap.

Sist oppdatert: 19.08.2022

Forventningsdokumenter

Relaterte sider