Til hovedinnhold

Nedsalg av selskaper

Det finnes selskaper hvor vi ikke ønsker å være en eier. Dette inkluderer selskaper som bryter grunnleggende etiske normer eller påfører samfunnet store kostnader gjennom sin virksomhet. Ved ikke å investere i slike selskaper reduserer vi vår eksponering mot uakseptabel risiko.

Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskapet fra fondet. Retningslinjene inneholder kriterier for utelukkelse som enten er basert på selskapene produkter eller deres adferd. Fondet skal ikke være investert i selskaper som fremstiller visse typer våpen, baserer sin virksomhet på kull, eller produserer tobakk. Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer. Finansdepartementet har opprettet det uavhengige Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland for å gjøre etiske vurderinger av selskaper. Etikkrådet sender sine anbefalinger til hovedstyret i Norges Bank, som fatter vedtak om utelukkelse, observasjon eller eierskapsutøvelse.

Til sist kan fondet selv selge seg ut av selskaper som påfører andre selskaper og samfunnet som helhet store kostnader, og som derfor ikke er bærekraftige på sikt. Eksempler på virksomhet som ikke er bærekraftig, er forretningsmodeller som ikke er i overensstemmelse med rådende teknologiske, regulatoriske eller miljømessige utviklingstrekk.

Etiske utelukkelser

Produktbaserte utelukkelser

Fondet kan ikke investere i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, eller som selger våpen eller militært materiell til visse land. Fondet kan heller ikke investere i selskaper som produserer tobakk. Videre er det et produktkriterium som retter seg mot kullselskaper i to kategorier. Den første kategorien omfatter gruveselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra utvinning av termisk kull. Den andre kategorien omfatter kraftselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra kraftproduksjon og der kull utgjør mer enn 30 prosent av samlede energikilder for kraftproduksjon.

Adferdsbaserte utelukkelser

Selskaper kan også utelukkes dersom det er en uakseptabel risiko for adferd som anses for å utgjøre særlig grove brudd på etiske normer.  

Norges Banks hovedstyre treffer beslutninger om observasjon og utelukkelse av enkeltselskaper etter tilråding fra Etikkrådet. Etikkrådet har fem medlemmer og et sekretariat. Norges Bank og Etikkrådet deler jevnlig informasjon og koordinerer kontakten med selskaper vi er investert i. Norges Bank fremlegger også saker for Etikkrådet for vurdering. Hovedstyret baserer sine beslutninger på en vurdering av sannsynligheten for fremtidige normbrudd, normbruddets alvorlighetsgrad og omfang samt forbindelsen mellom normbruddet og selskapet fondet er investert i.

Hovedstyret kan også ta hensyn til bredden i selskapets virksomhet og selskapsstyring, herunder om selskapet gjør det som med rimelighet kan forventes for å redusere risikoen for fremtidige normbrudd innenfor en rimelig tidshorisont. Før hovedstyret treffer en beslutning om utelukkelse av et selskap, skal banken vurdere om andre virkemidler, som eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd, eller om slike alternative virkemidler kan være mer hensiktsmessige av andre årsaker.

Risikobaserte nedsalg

Vi har integrert forhold knyttet til selskapsstyring og bærekraft i vår risikostyring. Det kan føre til at vi selger oss ut av selskaper som vi mener har særlig høy langsiktig risiko. Med dette mener vi selskaper som driver virksomheten sin på en måte som vi anser for ikke å være bærekraftig, og som kan føre til negative finansielle konsekvenser. Slike konsekvenser kan være direkte ved at selskaper for eksempel må betale bøter eller blir utestengt av markeder på grunn av uansvarlig oppførsel, eller at selskaper blir utkonkurrert av andre selskaper som håndterer risiko ved bærekraft på en bedre måte. Negative konsekvenser kan også være indirekte ved at selskapenes virksomhet fører til negative eksternaliteter for samfunnet og på sikt undergraver bærekraftig økonomisk utvikling. Vi ønsker å redusere vår eksponering mot slike selskaper over tid og vil heller allokere kapital til selskaper med mer bærekraftige forretningsmodeller. Risikobaserte nedsalg er en måte å gjøre dette på.

Vi gjennomfører nedsalg innen den samlede rammen for avvik fra referanseindeksen, slik dette er angitt i mandatet. Dersom vi har betydelige investeringer i et selskap, kan dialog være en mer egnet tilnærming enn nedsalg. Vi har generelt mer inngående kunnskap om våre største investeringer og mer kontakt med deres ledelse og styre.

Vår diversifiserte portefølje krever at vi har en systematisk tilnærming til risikobasert nedsalg. Mange av temaene og bransjene som er omfattet av våre analyser, inngår også i vårt løpende arbeid med standardsetting og aktivt eierskap. Å anbefale selskaper for risikobasert nedsalg vil ofte være siste utvei etter at andre tiltak er vurdert, men funnet utilstrekkelige. Vi publiserer ikke en liste over selskaper vi har solgt oss ut av, men vi er åpne om kriteriene som ligger til grunn for våre beslutninger. Dessuten legger vi hvert år frem beholdningslisten med alle selskapene vi er investert i, slik at det er mulig å analysere endringer fra et år til et annet.

Sist oppdatert: 03.01.2019