Til hovedinnhold

Formålet med ansvarlig forvaltning

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. For å skape langsiktig avkastning er vi avhengige av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og god styring av selskaper.

Fondets fremtidige avkastning er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapningen i selskapene fondet er investert i. Vi søker å fremme langsiktig økonomisk utvikling i våre investeringer og å redusere den finansielle risikoen forbundet med den miljømessige og sosiale adferden til selskaper vi er investert i. Derfor vurderer vi forhold knyttet til selskapsstyring og bærekraft som kan ha innvirkning på fondets avkastning over tid. Vi integrerer dette i vårt arbeid med prinsipper og standarder, i vårt langsiktige eierskap og i vår investeringsvirksomhet.

Fondet er langsiktig

Fondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner, og vi må derfor ha en lang investeringshorisont. Vi er avhengige av bærekraftig utvikling i markedene for å oppnå en god langsiktig avkastning. Vi har interesse av at selskapene imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Bærekraftig utvikling kan gjøre selskapene i vår portefølje mer robuste og bidra til fondets langsiktige avkastning.

Fondet er globalt 

Fondet er investert i 70 land for å spre risiko og ta del i global vekst. Vi drar nytte av frie og åpne markeder som legger til rette for global verdiskapning og effektiv ressurs allokering. Vi handler daglig i det globale verdipapirmarkedet. Velfungerende markeder sørger for at kapital kanaliseres effektivt fra investorer til selskaper. Som forvalter har vi en tydelig interesse av regulering som gir bedre informasjon om markeder og selskaper, og som gjør markeder mer stabile. Markeder som er mindre utsatt for sjokk og legger til rette for bærekraftig vekst, er viktige for fondets langsiktige avkastning.

Fondet er bredt investert 

Fondet er investert i omkring 9 000 selskaper på tvers av alle bransjer. Fondet eier imidlertid kun en liten andel i selskapene og må delegere ansvar til styrene. Vi forventer at styrene fastsetter selskapets strategi, følger opp ledelsen og er ansvarlige overfor aksjonærene. God selskapsstyring styrker åpenhet og beskytter våre rettigheter som eier. God styring skaper også tillit til markedet og bidrar til langsiktig verdiskaping. Fondets fremtidige verdi er avhengig av de verdiene som skapes av selskapene fondet er investert i.

Relaterte sider