Eierskapet

Vi er en aktiv eier som utøver vår stemmerett for å sikre fondets verdier. Som en stor, langsiktig investor er vi i dialog med selskapenes ledelse og styrer.

Fondet er eier i rundt 9 000 selskaper. Gjennom vårt eierskapsarbeid stemmer vi på generalforsamlinger og har kontakt med selskapenes styre og ledelse. Vi er avhengige av å gjøre prioriteringer for at eierskapsarbeidet skal ha best mulig effekt. Det innebærer at vi fokuserer på selskapene der fondet har de største investeringene målt i markedsverdi, og selskaper som opererer i særskilt utsatte sektorer. 

Vår eierskapsutøvelse skal gi grunnlag for langsiktig, lønnsom forretningsvirksomhet og sikre fondets investeringer. Vårt arbeid er derfor avhengig av inngående kunnskap om selskapene, sektorene og markedene der vi er investert. Vi foretar økonomiske analyser, selskapsovervåking, i tillegg til dialog.

Stemmegivning

Stemmegivning er et av de viktigste virkemidlene vi har for å utøve våre eierrettigheter. Det er en viktig formell mulighet til å uttrykke synspunkter, påvirke selskapene og støtte eller holde styrer ansvarlige.

Vi sikter mot å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene der fondet er investert, så sant det er praktisk gjennomførbart. Gitt fondets størrelse vil vi ofte være en av de største aksjonærene målt som andel av stemmerett. Vår stemmegivning omfatter også aksjer som forvaltes av eksterne forvaltere.

Som en ansvarlig investor tar vi hensyn til langsiktig verdiskapning, bærekraftig forretningsdrift, styrets ansvar, aksjonærers rettigheter, likeverdig behandling av aksjonærer og åpen selskapskommunikasjon.

Vi baserer stemmegivning på offentlig tilgjengelig informasjon, men vil også søke dialog med selskaper ved behov.

Vi er åpne om vår stemmegivning

Vi publiserer alle stemmebeslutninger dagen etter at generalforsamlingen er avholdt. Vi offentliggjør stemmeintensjoner i forkant av generalforsamlinger i utvalgte selskaper. 

Våre stemmeretningslinjer

Vår stemmegivning skal være forutsigbar, åpen og i tråd med fondets langsiktige strategi. Norges Bank Investment Management har etablert stemmeretningslinjer som definerer vår tilnærming til stemmegivning og de overordnede prinsippene som styrer våre stemmeavgjørelser.

Dialog med selskaper

Som en stor og langsiktig investor er vi i dialog med selskapene. Størrelsen på våre eierandeler gir oss direkte tilgang til toppledere og spesialister i selskapene der vi er investert. Møtene gir oss mulighet til å øke kunnskapen om selskapenes forretningsdrift, selskapsstyring og utviklingen videre. Selskapsmøtene er også en god anledning til å fremme våre syn på eierskap, bærekraftig drift og rapportering.

En viktig kommunikasjonskanal er investormøter i forbindelse med offentlige begivenheter som generalforsamlinger eller åpne konferansesamtaler. Andre anledninger kan være møter med individuelle investorer, gruppemøter og besøk ved selskapets virksomhet.

Vi oppfordrer selskapene vi er investert i til å være åpne i sin offentlige kommunikasjon fordi dette bidrar til effektive markeder og likebehandling av aksjonærer. Vi mener at det er viktig for selskapene at aksjonærene kjenner til selskapets virksomhet og kommuniserer synspunkter basert på egne analyser. 

Kontakt med styrene

Styreledere og styremedlemmer er ofte de viktigste kontaktpunktene for oss som aksjonær. Styret er ansvarlig for selskapets langsiktige strategi. Det skal holde selskapsledelsen ansvarlig og være kjent med aksjonærenes synspunkter.

Det er styrelederens ansvar å sikre et velfungerende styre. Vi avholder derfor en rekke møter med styreledere for å diskutere arbeidskultur og dynamikk mellom styremedlemmer. Vi diskuterer også hvordan styreledere kan oppnå gode diskusjoner, og hvordan de kan gå frem for å sikre høy kvalitet i styrearbeidet.

Å være styreleder i et stort selskap er krevende. Vi er derfor opptatt av at styrelederen har tilstrekkelig tid til arbeidet. Samtidig registrerer vi at flere styreledere innehar mange styreverv. Dersom arbeidsmengden virker påfallende stor, diskuterer vi utfordringer dette kan ha. Vi mener det er i fondets interesse at topplederne ikke får for stor arbeidsbelastning gjennom komplekse og tidkrevende styreoppdrag.

Vi er videre opptatt av planlegging av etterfølgere til selskapenes toppledere og styremedlemmer. Vi ser på hvilken kunnskap og erfaring som kreves av kommende ledere og vi vurderer hvilke ordninger selskapene har for utnevnelsesprosessene.