Eierskapet

Fondet eier en liten andel i omkring 9 000 selskaper verden over. Vi forvalter vårt ansvar og utøver våre rettigheter som eier. Vårt mål er å fremme langsiktig verdiskapning i selskapene da fondets fremtidige verdi er avhengig av langsiktig verdiskapning i selskapene fondet er investert i.

Stemmegivning i selskaper

Stemmegivning er det viktigste verktøyet vi har for å utøve vårt eierskap i selskapene. Vi ønsker å styrke selskapsstyring, bedre lønnsomhet og fremme ansvarlig virksomhet gjennom vår stemmegivning. Vi holder styrer til ansvar for sine beslutninger, og vi vurderer hvem som skal sitte i styret. Vi har utarbeidet retingslinjer for stemmegivning som er et prinsipielt grunnlag for hvordan vi stemmer. Samtidig vurderer vi forhold ved det enkelte selskap når vi stemmer. Vi har som mål å stemme ved alle generalforsamlinger i selskapene fondet er investert i.

Dialog med selskapene

Vi har dialog med selskapene fondet er investert i og tar vi opp forhold ved selskapsstyring og bærekraft som er relevante for fondets langsiktige avkastning. Vi diskuterer styrets ansvar, likebehandling av aksjonærer og vi arbeider for å bedre selskapenes informasjon til investorer og støtter ansvarlig forretningsvirksomhet.

Vi prioriterer våre største investeringer hvor vi har mest kunnskap om selskapene. Vi er i jevnlig dialog med disse nær 1 000 selskapene, som utgjør omkring to tredjedeler av verdien på vår samlede aksje-portefølje. I tillegg offentliggjør vi forventninger og standpunkter som er relevante for alle selskaper vi er investert i. Vi har også dialog med enkelte selskaper om våre strategiske prioriteringer og om særskilte hendelser.

Oppfølgning av selskapene

Vi samarbeider med selskaper, investorer og andre markedsaktører for å utvikle standarder, bedre informasjonen som investorene har tilgang på, og fremme ansvarlig virksomhet. Dette er særlig viktig når mange selskaper i én bransje står overfor samme utfordring. Vi er særlig opptatt av risiko og muligheter ved klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter og har tydelige forventninger til selskapene på disse områdene. Vi har også forventninger om hvordan selskapene bør håndtere menneskerettigheter, skatt og åpen-het, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Vi forventer at selskaper integrerer vesentlige risikoer på disse områdene i sin forretnings-strategi, risikostyring og rappor tering. Vår forståelse av disse områdene og hvordan de kan påvirke selskapene vi er investert i, er i utvikling. Vårt arbeid har gitt oss et bedre grunnlag for å vurdere selskapenes strategier og drøfte dem med styrene. 

Sist oppdatert: 18.06.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider