Til hovedinnhold

Ansvarlige investeringer

Ansvarlig forvaltning er integrert i fondets investeringsstrategi. Vårt mål er å identifisere langsiktige investeringsmuligheter og redusere vår eksponering mot uakseptabel risiko.

Vi vurderer hvordan selskaper påvirker miljøet og samfunnet rundt seg og ser muligheter i selskaper som bidrar til mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Det er også noen selskaper hvor vi ikke ønsker å være eier av hensyn til bærekraft eller etikk.

Risikovurderinger

Vi overvåker fondets investeringer for å få bedre forståelse av risikoer og muligheter for fondets investeringer. For å gjennomføre selskapsanalyser trenger vi data om selskapsstyring og bærekraft. Derfor oppfordrer selskaper til å gå fra ord til tall, slik at vi kan vurdere deres innsats og bedre forstå finansielle muligheter og risikoer.

Vi støtter anbefalingene til arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell informasjon som ble etablert av G20s råd for finansiell stabilitet. Vi arbeider med selskapene for å sikre at de er godt rustet for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Vi investerer særskilt i miljømandater, tilpasser porteføljen gjennom nedsalg og ser på klimarisiko i investeringsbeslutninger. I tillegg analyserer vi klimagassutslipp fra selskaper i fondets portefølje og ulike klimascenarioer for fondet.

Bærekraftige investeringer

Vårt mål er å bruke data om bærekraft for å identifisere langsiktige investeringsmuligheter. Vi ser muligheter ved å investere i selskaper med løsninger som legger til rette for mer miljøvennlig virksomhet. Disse investeringene kan ha positive ringvirkninger for andre selskaper i vår portefølje. Positive ringvirkninger kan bestå av lavere energikostnader og mer effektiv ressursbruk. Selskaper som produserer slik teknologi, vil kunne dra nytte av endringer i etterspørsel og markedsregulering. Vi investerer i slike selskaper blant annet gjennom våre miljørelaterte mandater. 

Nedsalg av selskaper

Vår forståelse av bærekraftig økonomisk vekst tilsier at det finnes bransjer og selskaper hvor fondet ikke bør være investert. Ved ikke å investere i slike selskaper reduserer vi fondets eksponering mot uakseptabel risiko.

Finans-departementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskapet fra fondet. Fondet skal ikke være investert i selskaper som fremstiller visse typer våpen, baserer sin virksomhet på kull, eller produserer tobakk. Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer. Finansdepartementet har opprettet det uavhengige Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland for å gjøre etiske vurderinger av selskaper. Til sist kan fondet selv selge seg ut av selskaper som påfører andre selskaper og samfunnet som helhet store kostnader, og som derfor ikke er bærekraftige på sikt.

Sist oppdatert: 07.06.2019

Relaterte sider