Hopp til innhold

Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land.

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 11 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

FONDETS EIERANDELER I obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Fondets største obligasjonsbeholdninger per 31. desember 2017. Millioner kroner

Utsteder Land Beholdning
Amerikanske stat USA 607 651
Japanske stat Japan 190 956
Tyske stat Tyskland 119 591
Britiske stat Storbritannia 70 061
Franske stat Frankrike 63 517
Spanske stat Spania 48 221
Meksikanske stat Mexico 46 036
Koreanske stat Sør-Korea 45 425
Italienske stat Italia 42 150
Australske stat Australia 34 860
Kreditanstalt für Wiederaufbau Tyskland 28 703
Indiske stat India 27 826
Brasilianske stat Brasil 25 334
Kanadiske stat Canada 25 008
Canada Mortgage & Housing Corp Canada 23 399
Indonesiske stat Indonesia 22 817
European Investment Bank Internasjonal organisasjon 19 421
Russiske stat Russland 18 385
Bank of America Corp USA 17 002
AT&T Inc USA 16 526
Vis mer

Fondets beholdninger

alle fondets 
renteINVESTERINGEr

Fondets totale beholdninger publiseres årlig i forbindelse med årsrapporteringen for fondet. Den årlige beholdningsoversikten per 31. desember er tilgjengelig fra fondets opprettelse i 1998.