Hopp til innhold

Ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning støtter opp om fondets overordnede mål om å sikre fondets verdier på lang sikt. Vi arbeider med standardsetting, eierskapsutøvelse og risikohåndtering som en integrert del av vår forvaltning.

ANSVARLIG FORVALTNING FOR Å SIKRE VERDIER

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Målet for forvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå. Ansvarlig forvaltning støtter opp om dette målet, og er en viktig og integrert del av fondets investeringsstrategi.  

Vi har en langsiktig investeringshorisont. Fondet er investert på tvers av mange markeder, sektorer og land for å ta del i den globale verdiskapingen og spre risikoen best mulig. Velfungerende, legitime og effektive markeder, samt god selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis, er i fondets interesse. I vår forvaltning vurderer vi selskapsstyring , miljømessige og samfunnsmessige forhold som over tid kan ha en vesentlig innvirkning på fondets avkastning. Vi tar sikte på at den ansvarlige forvaltningsvirksomheten skal bidra til den langsiktige avkastningen og redusere finansiell risiko knyttet til selskapsstyring, og miljømessige og samfunnsmessige forhold ved de selskapene vi er investert i. 

Våre prioriteringer

Arbeidet er basert på tre bærebjelker. Vi vil bidra til å bedre standardene for virksomhetsstyring, vi vil gjennomføre vår eierskapsutøvelse på en ansvarlig måte, og vi vil overvåke og søke å håndtere risikoen i fondets investeringer ved å integrere en rekke forhold.

StandardsettinG

  • prinsipper og forventninger
  • standarder og praksisutvikling
  • forskning og data

Eierskapsutøvelse

  • stemmegivning
  • dialog med selskaper
  • miljøinvesteringer

Risikohåndtering

  • risikoovervåkning
  • risikobaserte nedsalg
  • etiske utelukkelser

LANGSIKTIG AVKASTNING

Vi er en stor, global investor med en langsiktig investeringshorisont, og vi søker å utnytte fondets særtrekk. Investeringene videreutvikles gjennom langsiktig oppfølging, og vårt mål er å bidra til en markedspraksis som er gunstig for kapitalmarkedene på lang sikt.

Bærekraftig utvikling i markedene og selskapene

Som en langsiktig finansiell investor er vi tjent med en bærekraftig utvikling i markedene og selskapene vi er investert i. I forvaltningen vurderes derfor blant annet selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold som kan ha en vesentlig innvirkning på fondets avkastning. Vi foretar risikoanalyser på selskaps-, sektor- og landnivå, og har utvalgte fokusområder som vi vier ekstra oppmerksomhet. Fordi risikobildet er komplekst må vår vurdering være framoverskuende og ha en lang horisont.

Vi arbeider med internasjonale standarder og prinsipper. Dette vektlegges i utformingen av våre egne prinsipper, i eierskapsutøvelsen og i vår risikohåndtering. Videre kommuniserer vi våre forventninger som eier, og utøver eierskap gjennom stemmegivning og kontakt med selskaper og deres styrer.

Fondets portefølje av selskaper overvåkes med tanke på ulike former for risiko. Vi investerer ekstra i miljøteknologi gjennom våre miljørelaterte mandater. Vi kan også velge å selge oss ut av enkeltselskaper basert på risikovurderinger.