Hopp til innhold

Ansvarlighet

I utøvelsen av vårt eierskap må vi investere ansvarlig fordi fondets investeringer handler om fremtiden og tilhører våre kommende generasjoner. Vi ønsker å bidra til effektive og velfungerende markeder og være en pådriver i arbeidet med internasjonale standarder for ansvarlig eierskap.

Publikasjon

Ansvarlig forvaltning 2016

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter opp under fondets formål om høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2016.


Gå til publikasjonen

Ansvarlige investeringer

Vi er en aktiv eier

I 2016 ble det avholdt 3 790 møter mellom representanter for fondet og selskapenes ledelse, og vi stemte på 11 294 generalforsamlinger. Vi har tydelige forventninger til selskapene på områder som selskapsstyring, aksjonærrettigheter og miljømessige og samfunnsmessige forhold. Virkemidlene i vår aktive eierskapsutøvelse er dialog med selskaper, investorer, regulerende myndigheter og andre standardsettere. Videre stemmer vi på generalforsamlinger og fremmer aksjonærforslag. Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Aktivt eierskap trygger aksjonærenes rettigheter og gir grunnlag for lønnsom forretningsvirksomhet. Ansvarlig investeringsvirksomhet sikrer verdien av investeringene. Det kommer det norske folk til gode.


Se hvordan vi har stemt

utvalgte temaer

FOkusområder

Vi formidler våre forventninger til selskaper og har årlige fokusområdevurderinger hvor vi samler inn informasjon om og analyserer utvalgte temaer som er relevante på tvers av bransjer. Vi har tre fokusområder som er direkte knyttet til selskapsrapportering om miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Vi har over tid vurdert om selskapenes åpenhet om strategier, retningslinjer, foretningsplaner og rapportering viser at de er godt rustet til å håndtere risiko knyttet til områdene. Våre vurderinger dekker utvalgte bransjer og markeder som vi mener er særlig utsatt. 

Utelukkelse av selskaper

Norges Bank beslutter om selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers eller settes på en observasjonsliste. Beslutninger fattes etter anbefaling fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet.


Utelukkede selskaper