Hopp til innhold

Ansvarlighet

I utøvelsen av vårt eierskap må vi investere ansvarlig fordi fondets investeringer handler om fremtiden og tilhører våre kommende generasjoner. Vi ønsker å bidra til effektive og velfungerende markeder og være en pådriver i arbeidet med internasjonale standarder for ansvarlig eierskap.

Rapport

Ansvarlig forvaltning 2017

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for
fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter fondets mål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2017.


Les rapporten

Vår stemmegivning

Vi er en aktiv eier

I 2017 stemte vi på 11 084 generalforsamlinger. I tillegg ble det avholdt 3 252 møter mellom representanter for fondet og selskapenes ledelse. 

Vi har tydelige forventninger til selskapene på områder som selskapsstyring, aksjonærrettigheter, miljø og sosiale forhold. Virkemidlene i vår aktive eierskapsutøvelse er dialog med selskaper, investorer, regulerende myndigheter og andre standardsettere. Videre stemmer vi på generalforsamlinger og fremmer aksjonærforslag. Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Aktivt eierskap trygger aksjonærenes rettigheter og gir grunnlag for lønnsom forretningsvirksomhet. Ansvarlig investeringsvirksomhet sikrer verdien av investeringene. Det kommer det norske folk til gode.


Se hvordan vi har stemt

Fokusområder

Våre FOrventninger
til selskaper

Vi har tre fokusområder som er direkte knyttet til selskapsrapportering om miljømessige og samfunnsmessige forhold. Dette er barns rettigheter, klimaendringer og vannforvaltning. Årlige vurderer vi utvalgte temaer innefor fokusområdene. Vurderingene dekker utvalgte bransjer og markeder som vi mener er særlig utsatt. 

Vi formidler våre forventninger til selskaper og har over tid vurdert om selskapenes åpenhet om strategier, retningslinjer, foretningsplaner og rapportering viser at de er godt rustet til å håndtere risiko knyttet til våre fokusområder. 

Barns rettigheter

Klimaendringer

Vannforvaltning

Risikoovervåkning

RISIKO RELATERT TIL SELSKAPSSTYRING, MILJØMESSIGE OG SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD

Overvåking av risiko for fondets investeringer relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold er en viktig del av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning. Vi analyserer risiko på land-, sektor- og selskapsnivå. 

De senere årene har vi gjennomført nedsalg av en rekke selskaper for å redusere eksponeringen mot risiko som vi mener kan ha en negativ effekt på investeringene over tid. Har fondet betydelige investeringer i et selskap, kan selskapsdialog være et mer hensiktsmessig virkemiddel enn nedsalg. 

Etiske Utelukkelser

Utelukkelse av selskaper

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra fondet. Kriteriene er forankret i Stortinget. 

Kriteriene angir særskilte produkttyper, noe som innebærer at fondet ikke kan investere i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, produserer tobakk eller selger våpen eller militært materiell til visse land. Selskaper kan også utelukkes dersom det er en uakseptabel risiko for atferd som anses for å utgjøre særlig grove brudd på etiske normer.

Det er hovedstyret i Norges Banks som  beslutter om selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers eller settes på en observasjonsliste. Beslutninger fattes etter anbefaling fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet. 


Se hvilke selskaper som er utelukket